Mevrouw, Mijnheer,

Vanaf 25 mei 2018 is de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG), beter bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel de Europese burgers meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens, een evolutie waar De Libertad mee voor instaat.

Wij verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens helemaal volgens de voorschriften van deze verordening.

Indien u in het verleden gebruik heeft gemaakt van onze diensten bent u momenteel een van de contacten in onze databank. Dit houdt in dat we u af en toe informatie versturen waarvan we denken dat u ze interessant vindt.

Als u geen informatie meer over onze activiteiten of events wilt ontvangen, laat het ons dan weten via info@libertad.be of schrijf u uit op de Nieuwsbrief zelf.

Met vriendelijke groet,

De Libertad (Rikky Evers)

 

Hieronder vindt u alvast ons Privacybeleid. We nodigen u uit om dit beleid even door te nemen zodat u op de hoogte bent van uw rechten.

De persoonsgegevens die u ons bezorgt of in het verleden bezorgt heeft, zullen door Rikky Evers (uitbater De Libertad), die handelt als verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens, verwerkt worden. De Libertad behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens verder te gebruiken om u te informeren over aankomende activiteiten en evenementen en dit onder andere op basis van het gerechtvaardigde belang van De Libertad om haar diensten bij haar klanten te promoten, via diverse kanalen zoals brief, e-mail en advertentie platformen (zoals Facebook) waar u een account hebt dat gelinkt is aan uw e-mail adres (na voorafgaande verificatie uitgevoerd door de beheerders van deze platformen).

Uw persoonsgegevens zullen niet het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde besluiten (met inbegrip van ‘profiling’). Wij maken geen gebruik van cookies.

De persoonsgegevens die u ons bezorgt, zullen bewaard blijven tot u aangeeft niet meer geïnteresseerd te zijn om desbetreffende informatie te ontvangen, waarna de gegevens zullen worden gewist.

Als u wenst bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de doeleinden van het communiceren van informatie over De Libertad, kan u ons dit op elk moment schriftelijk laten weten op het adres Muntstraat 28/30 te 3000 Leuven of via mail naar info@libertad.be met vermelding dat u onze informatie niet meer wenst te ontvangen.

U heeft onder bepaalde voorwaarden eveneens het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens, indien nodig de verbetering ervan te vragen, om het wissen van uw gegevens te vragen of om de verwerking van uw gegevens te beperken, om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

U heeft ten slotte ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in België als u geen antwoord ontvangt op één van de bovenstaande verzoeken (https://www.privacycommission.be/nl).

Hieronder wordt alles in detail toegelicht per topic.

 

 

Wat doen wij met uw informatie?

Via het verwerken van de persoonsgegevens waar wij over beschikken, willen wij u op de hoogte brengen van onze events en activiteiten door middel van nieuwsbrieven.

Indien u ons een vraag heeft gestuurd via het contactformulier geeft u ons de toestemming om u zowel telefonisch als per mail te contacteren. U hebt wel ten allen tijden het recht om uw gegevens aan te passen, te wijzigen of te verwijderen.

 

Wanneer verwerken of gebruiken wij welke persoonsgegevens?

De Libertad verzamelt persoonsgegevens via overeenkomsten die u (rechtstreeks of onrechtstreeks) met haar sluit, dan wel via vrijwillige verstrekking hiervan door de betrokkene. De persoonsgegevens die door De Libertad worden verzameld, zijn persoonlijke identificatiegegevens. De persoonsgegevens worden door De Libertad steeds verzameld en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de met haar gesloten overeenkomsten, om de toepasselijke wettelijke verplichtingen te kunnen naleven, dan wel voor marketingdoeleinden gebaseerd op uw toestemming (waartegen u zich te allen tijde kunt verzetten). De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Bij gebrek aan het verstrekken van persoonlijke identificatiegegevens, kan De Libertad haar klanten niet identificeren, noch is er communicatie mogelijk.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Indien u uw persoonsgegevens doorgeeft aan de avondverantwoordelijke ter plaatse met het oog op het ontvangen van onze nieuwsbrief, zullen uw gegevens verwerkt worden door verwerkingsverantwoordelijke Rikky Evers (uitbater).

Bij algemeen gebruik van onze website www.libertad.be verzamelen wij geen informatie (wij gebruiken geen cookies).

Na het invullen van een contactformulier op onze website slaat De Libertad (met als verwerkingsverantwoordelijke Rikky Evers) volgende persoonsgebonden informatie op:

specifiek bij registratie voor onze nieuwsbrief: e-mailadres, voornaam en naam

Wij kunnen wij bovenstaande gegevens bijhouden zolang u zich niet afmeldt via onze nieuwsbrief of ons mailt via info@libertad.beof ons een brief stuurt op Muntstraat 28/30, 3000 Leuven. In dit laatste geval dient u zich voldoende te identificeren.

Foto’s

Het is mogelijk dat tijdens een evenement foto’s van u worden genomen die nadien op Facebook verschijnen. Tijdens de Libertadfeesten in mei verschijnen deze foto’s op de schermen in het café. Indien u niet wenst dat er foto’s van u worden genomen, laat u dit weten aan het barpersoneel die de nodige maatregelen zullen nemen.

 

Wanneer geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

De Libertad geeft nooit online ingevulde persoonsgegevens door aan derde partijen. Al de gegevens waar wij digitaal over beschikken, zijn louter voor eigen gebruik.

Indien u met ons een contract hebt ondertekend om een event bij ons te laten doorgaan, zijn uw persoonsgegevens binnen De Libertad alleen toegankelijk voor de werknemers die in het kader van hun takenpakket toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers zijn gebonden door strikte interne regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.

Wanneer De Libertad beroep doet op externe partijen met het oog op verwerking van persoonsgegevens, zal uitsluitend beroep worden gedaan op partijen die afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de wettelijke vereisten voldoet en uw rechten worden gewaarborgd. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan volgende categorieën van ontvangers: externe boekhouders en IT leveranciers.

 

Inzage- en correctierecht

U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de GDPR heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het e-mailadres info@libertad.be

 

Wat zijn uw rechten als “betrokkene”?

  1. In overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG of GDPR), beschikt u over specifieke rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.
  2. U kan steeds – kosteloos en zonder daarvoor enige motivatie te moeten geven – bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing.
  3. U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, over te dragen of te verwijderen.
  4. U heeft het recht om ons kosteloos, maar gemotiveerd, te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om tegen een verwerking bezwaar te maken.
  5. Verder beschikt u over het recht om uw toestemming (zoals de toestemming om uw gegevens met derden te delen) met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.
  6. U kan op elk ogenblik uitschrijven op onze nieuwsbrieven. Al uw persoonsgegevens in het bezit van De Libertad zullen dan gewist worden, tenzij De Libertad voor andere doeleinden wettelijk verplicht is om deze bij te houden dan wel over een andere rechtmatige basis beschikt om deze verder te verwerken voor specifieke doeleinden.
  7. U kunt deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert. Voor de wijziging van andere gegevens kunt u contact opnemen met De Libertad via info@libertad.be of op het adres Muntstraat 28/30, 3000 Leuven, België.

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De Libertad neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. We maken onder meer gebruik van firewalls, zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige terminal wordt opgeslagen.

 

Waar kan ik terecht voor vragen en/of klachten?

De Libertad stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat een en ander verbeterd kan worden. Wij vragen u vriendelijk om eventuele opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via info@libertad.be of op het adres Muntstraat 28/30, 3000 Leuven, België. Wij verzoeken u om uzelf hierbij te identificeren.

Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, melden wij u dat u ook steeds het recht heeft om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden acht.

 

Wijzigingen

De Libertad behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u het oneens met een wijziging in de Privacyverklaring, dan heeft u steeds de mogelijkheid om uit te schrijven.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 22/05/2018.